MISSIO, VISIO, ARVOT JA STRATEGIA | EMMA - Espoon modernin taiteen museo

EMMA - Espoon modernin taiteen museo

EMMA – Espoon modernin taiteen museo lukeutuu Suomen merkittävimpiin taidemuseoihin.

MISSIO, VISIO, ARVOT JA STRATEGIA

 
EMMAN MISSIO
EMMA rikastuttaa elämää taiteen avulla
 
EMMAN VISIO
EMMA on kansainvälinen suunnannäyttäjämuseo
 
EMMAN ARVOT
Taiteen voima
Ennakkoluulottomuus
Vuoropuhelu
 
EMMAN STRATEGIA
 
EMMAn strategian ydin on viisi kriittistä menestystekijää, joiden toteutumiseksi olemme määritelleet oman toimintamme edellytykset. Olemme asettaneet myös menestystekijäkohtaiset tavoitteet, joiden toteutumista mittaamme eri mittarein.
Strategia jalkautuu missioomme, visioomme ja arvoihimme nojaavaan viiteen alastrategiaan, jotka ovat näyttely-, kokoelma- ja digistrategia sekä markkinointi & viestintä -strategia ja yleisö- & asiakkuustyön strategia. Painopisteemme jokaisessa strategian osassa on edelleen kasvattaa EMMAn vetovoimaa ja kehittää toimintatapojamme palvelemaan paremmin henkilö- ja yritysasiakkaitamme kaikilla tasoilla.
 
Näyttelystrategia
Näyttelystrategiassa asetamme tavoitteemme sille, miten jokainen yksittäinen näyttely voidaan avata usealta kulmalta eri kohderyhmille. Näemme vaivaa sen eteen, että esittelemämme taide on vaikuttavaa mahdollisimman monelle. Haluamme avata vuoropuhelun suomalaisen ja kansainvälisen modernismin, nykytaiteen ja designin välillä sekä kannustamme siihen, että historia ja taide saavat myös uusia tulkintoja ja tuoreita näkökulmia. Uskallamme kyseenalaistaa oletuksia ja valmiita käsityksiä.
 
Kokoelmastrategia
Kokoelmastrategiamme nojaa museotyön perustehtäviin: tallennamme taidetta sekä tutkimme ja esittelemme sitä tämän päivän ja tulevaisuuden yleisöjä varten. Taidekonservoinnit ja -dokumentaatio tukevat toimintaamme. Työmme perustana ovat merkittävät taidekokoelmamme. Ne ovat EMMAn identiteetin kivijalka. Kokoelmamme edustavat pysyvyyttä ja ne toimivat yleisöillemme tarjoamiemme palveluiden ja elämysten perusmateriaalina. Kokoelmat luovat pitkäaikaisen yhteyden museomme ja sen yleisöjen välillä. Haluamme taata kokoelmiemme vaikuttavan esilläolon antamalla merkittävästi painoa kokoelmaripustuksiemme laatuun ja kehittämiseen. Tavoitteemme on olla suunnannäyttäjä visuaalisen ympäristön ja sen tuntemuksen edistäjänä niin Suomessa kuin maailmallakin.
   
Yleisöpalveluiden strategia
EMMAn yleisöpalvelujen tehtävä on taidesisältöjen avaaminen ja niiden tuominen yleisön käyttöön. Aktiivinen ja avoin vuorovaikutus taiteilijoiden ja taiteen ilmiöiden kanssa tuottavat rikkaan taidemuseokokemuksen. Haluamme rohkaista asiakkaan henkilökohtaista kokemusta sekä aktivoida omiin tulkintoihin taiteesta. EMMA on kokoelmiensa, näyttelyidensä ja toimintansa kautta moniulotteinen oppimisympäristöi kaiken ikäisille. 
Yleisöpalvelujen tehtävänä on myös avata museota instituutiona ja tuoda tunnetuksi työtä, jota museossa tehdään. Näin vuorovaikutus yleisön ja museon eri toimintojen kanssa vahvistuu ja tuottaa käsityksen kiinnostavasta instituutiosta, jolla on merkitystä niin arjen tasolla kuin yhteiskunnallisesti.
Yleisöpalveluiden strategiassa on viisi pääteemaa, johon kaikki toiminta nojaa:
EMMA yhteiskunnallisena keskustelijana ja keskustelun herättäjänä
EMMA Espoon kaupunkikulttuurin merkittävänä osana
EMMA vuorovaikutteisena oppimisympäristönä kaiken ikäisille
EMMA taiteilijoiden talona
EMMA kansainvälisenä toimijana
 
Digistrategia
Digistrategia määrittää digitaalisuuden kaiken toimintamme läpäiseväksi ulottuvuudeksi. Strategiasta löytyvät askelmerkkimme yleisöjemme palveluun eri digikanavissa ja -alustoilla aina mobiilista some-kanaviin. Tavoitteemme on olla edelläkävijä siinä, miten voimme rikastuttaa taidekokemusta niin museossa kuin sen ulkopuolella. Haluamme tuoda palveluitamme globaalisti saataville ja olla kehittämässä tulevaisuuden digitaalisia museopalveluita. Panostamme henkilöstömme digiosaamiseen ja pyrimme jalkauttamaan digitaalisuuden ja sen tuomat mahdollisuudet kaikkeen toimintaamme. Haluamme varmistaa, että myös tulevaisuuden museoyleisöt tulevat palvelluiksi ja taiteesta vaikuttuneiksi.
 
Markkinointi- ja viestintästrategia
Markkinointi- ja viestintästrategia kiteyttää, miten haluamme viestiä EMMAn näyttelyistä ja palveluista eri kohderyhmille ajanmukaisin ja brändiä rakentavin keinoin. Toimenpiteet tähtäävät EMMAn tunnettuuden ja vetovoiman kasvattamiseen sekä museokokemuksen syventämiseen. Tätä tukevat EMMA Shopin toiminnot sekä sen palveluiden ja tuotteiden kehittäminen. Strategia määrittää myös keinot ja tavat tehdä yritysyhteistyötä. Tavoitteemme on luoda kumppanuuksia yritysten kanssa, jotka löytävät markkinoinnillista ja sisällöllistä lisäarvoa yhteydestä taiteeseen. Yhteistyö kanssamme avaa yrityksille mahdollisuuden luoda merkityksellistä sisältömarkkinointia sekä rakentaa uusia asiakkuuksia yritysimagolle myönteisessä ympäristössä ja yhteydessä.